List of accepted papers (pdf)

Download Schedule-PDF

 

 

2 July

Tuesday

 

3 July

Wednesday

 

4 July

Thursday

 

5 July

Friday

 

 

6 July

 

 

09.30-10.00

Registration

 Feldman
(plenary
)

 

Smirnov (plenary)

 Prokofjevs
(plenary)

09.40 - 10.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursion - Zhiguli, Volga (is not included in the conference fee)

 

 

 

 

 

 

 

D

E

P

A

R

T

U

R

E

 

 

10.00-10.20

Opening remarks

 

10.20-11.00

Shmakov
(plenary)

Nakariakov (plenary)

Eremin (plenary)

Mebel  (plenary)

10.20 - 11.00

 

11.00-11.25

Gubernov (invited)

Wiebe
(invited)

Knyazkov (invited)

Bykov (online)  (invited)

11.00-11.25

 

11.25-11.45

Coffee break 1

Coffee break 2

Coffee break 4

Coffee break 5

11.25-11.45

 

11.45-12.00

Trubachev

Zinchenko (invited)

Aduev

Kuznetsov (invited)

online

11.45-12.10

 

12.00-12.15

Mokrin

Amosov

 

12.15 -12.30

Kislov

Borshcheva

Titova

Abbasi

12.10 12.25

 

12.30-12.45

Kasymov

Zavershinskii

Shevchenko

Stakhanov

12.25 -12.40

 

12.45-13.00

Bolshova

Kuznetsov O.

Nurmukhametov

Shostov

12.40-12.55

 

13.00 13.15

Cherepanov

Derteev

Salgansky

Lunch

 

13.00 14.30

 

13.15-14.45

Lunch

Lunch

Lunch

 

Yakovlev

14.30 - 14.45

 

14.45-15.10

Kiselev (invited)

Murga (invited)

 

Vershinina

14.45 - 15.00

 

Morar

15.00 - 15.15

 

15.10-15.35

Osipova (invited)

Fedoseev (invited)

Sosnin

15.15 - 15.30

 

15.35-15.50

Nyashina

Vasyunin  (invited)

 

Excursion to the Aircraft Engine History Center (SSAU)

+

УНУ "Реакционная кинетика и динамика в экстремальных условиях" 

 

15.30 - 18.30

Moroshkina

15.30 - 15.45

 

15.50-16.05

Sereshchenko

Invited report

(online)

15.45 - 16.10

 

16.05-16.20

 

Riashchikov

Closing remarks

 

16.10- 16.30

 

16.20-16.35

Krasnoukhov

 

 

 

16.35-17.00

Ferry trip along the Volga River

 

Welcome Party

 

17.00-21.00

 

Boarding 16-30

 

 

Antonov (invited)

 

17.00-17.15

Coffee break 3

 

17.05-17.20

 

Poster

17.15 -19.00

 

 

17.20-17.35

 

17.35 17.50

 

 

 

18.30-22.00

Conference Dinner

(is not included in the conference fee)